Linux 内核优化----sysctl

[root@xyz ~]# sysctl -p 
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax = 68719476736
kernel.shmall = 4294967296
fs.file-max = 65535
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.ipv4.tcp_synack_retries = 5
net.ipv4.tcp_syn_retries = 5
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024  65535
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 2147483648
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 5010 641280 5010 128
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 262144
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 30
net.ipv4.tcp_window_scaling = 0
net.ipv4.tcp_sack = 0
kernel.hung_task_timeout_secs = 0


作者头像
南宫俊逸创始人

君子好学,自强不息~

上一篇:如何解决SYN泛洪问题?
下一篇:Google趋势如何帮助您进行关键字研究

发表评论

vidnami 在线视频创作工具--做海外推广营销视频必备工具

image.png


我们的折扣优惠是向观众推广Vidnami的绝妙方式。他们将即时访问 25% 的 Vidnami, 再加上我们的视频营销包免费。最棒的是,您将获得所有销售额的50%!

https://www.vidnami.com/c/Mr_xiaoxiao-vn-buy-discount 

登录
用户名
密码
注册
用户名
密码
确认密码
邮箱
验证码
找回密码
用户名
邮箱
※ 重置链接将发送到邮箱